طراحي الگوی مدیریت پوشش دو وجهي اسلامي- ایراني( از دیدگاه مدیریت دانائي و مدیریت ارزش)

مقوله پوشش و لباس از جمله مسائلی است كه همواره انسان در زندگی با آن در ارتباط بوده و بعنوان یك نياز ضروری و جزء جدائی ناپذیر حيات خود، به آن نگریسته است. این تعلق و نياز به پوشش و استتار بدن، در طول تاریخ بشری و در ميان ملل و اقوام مختلف وجود داشته و امری كامالً مشهود و بی نياز از تعریف است.

برای دریافت فایل کلیک کنید