مقاله فرش

 

همزمان باتحوالت جهانی ، لزوم تغییراتی قابل مالحظه در تولید فرش دستباف ایران نیز مدتهاست احساس می شود . صرف نگاه به کاالی فرش ایران )بدون خرید و فروش ( و ستایش این کاال ، نمی تواند دیگر جوابگوی احتیاجات فرش دستباف باشد. جهانی شدن عبارت است ازاستقرار اقتصاد سرمایه داری در مقیاس جهانی . در چنین نظام اقتصادی ، شرکتهای فرا ملی که همه جا حضور دارند و در عین حال گویی هیچ کجا نیستند ، در بازار جهانی فعالیت می کنند و مرزهای ملی هر روز کم اهمیت تر می شوند. کافی است که مرکز خرید " محلی " را در کنار کاالی " جهانی " عرضه کنیم . اعم از فرش ، موسیقی ، برنامه تلویزیونی و فیلم ، کتاب و سایت های اینترنتی . آنوقت همه و همه ،ما را با " امر جهانی " مواجه می سازند . شبکه های جهانی دنیای به مراتب دورتر از جرگه ی " محلی "خودمان را برای ما قابل دسترس ساخته اند . بدین ترتیب شاید اطالعات ما درباره ی رویداد های " جهانی "بیشتر از اطالعات ما درباره ی رخدادهای " محلی " است .

برای دریافت فایل کلیک کنید