مقاله فرهنگی

با نگاهى به مفهوم و هويت گفتوگوي تمدنها و فرهنگها در پى يافتن پاسخى براى اين سوال هستيم كه آيا گفتوگوى تمدنها و فرهنگها در شرايط فعلى جهان و نيز ساختار فعلى سازمان ملل به( ويژه شوراى امنيت)، به معناى واقعى تحققپذير است؟

 

برای دریافت فایل کلیک کنید