نقش فرهنگ در توسعه

پيشرفت و توسعه، حاصل يك نگرش خاص به عالم است و بدون ايجاد اين نگرش خاص، پيشرفت و ترقي ممكن نيست و اينن نگرش خاص بيانگر لزوم وجود يك )فرهنگ مناسب( براي توسعه است . بننابراين عامنل فرهننگ اا جايگناژ وين ژ اي دع توسنعه برخوع داع است . بي توجهي و كم توجهي به آن تمام برنامه هاي توسعه عا بنا ناكنامي مواجنه خواهند سناخت . بننابراين ام است به صوعت خاص عابطه فرهنگ و توسعه عا كامال شناخته و دع برنامه هاي توسعه به ان توجه كافي مبذول داشت .

 

برای دریافت فایل کلیک کنید