برند و هویت و مصرف فرهنگی

این مقاله با هدف دست یابی به شناخت رابطه میاا نام های تجاری، مصرف و هویت مصرف کنندگا درصنعت نساجی و پوشاک نگاشته شده است. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از دیدگاه های مصارف ارتباطی، بوردیو و ساایرین پیراماو وجاه تزاای بخشی مصرف است. یافته های پژوهش موید آ است کاه مهم تارین کاارکرد ناام هاای تجااری، تاکیاد بار تزای گذاری و برجسته سازی مرز باین هویات خاود و دیگری است. استراتژی های گوناگو نام های تجااری مختلف هریک به نوعی در جهت خدمت باه ایان آرماا بکار گرفته شده اند.

 

برای دریافت فایل کلیک کنید