بررسی هویت ایرانی- اسلامی در معماری معاصر با توجه به تحوالت فرهنگی

معماری وسیله واقعی سنجش فرهنگ ملت هاست. بررسی تاریخ هنر نشان می دهد، معماری یکی از اولین هنرهایی به شمار میآید که توانست خود را با ایدئولوژی و مفاهیم اسالمی سازگار نماید و از سوی مسلمانان مورد استقبال قرار گیرد. به همین دلیل با توجه به پیشینه فرهنگی- هنری ایران و وجود آثار برتر در معماری باستانی و اسالمی این سرزمین لزوم درک و بهره مندی از نمادهای فرهنگی – مذهبی جهت احداث پروژه های بزرگ ملی نظیر پدیده شاندیز را ضروری می سازد.

 

برای دریافت فایل کلیک کنید