ثروت آفرینی

نگاه آلي لسترتارو نويسنده آتاب حاضر استاد نام آور در دانشگاه ام.آي.تي آمريكا و يكي از برجسته ترين آارشناسان و تحليلگران اقتصاد سياسي، اجتماعي و جهاني است آه اقتصاد امروزي جهان و تحولات آن را زير نظر دارد. وي در اين آتاب ضمن تحليل پديده ها، پيامدهاي مختلف آنها را ميسنجد و هرآجا آه لازم باشد، هشدار مي دهد. تارو شرح مي دهد آه مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است و آارآفرينان از دانش و اطلاعات ثروت مي آفرينند. او هشدار مي دهد آه آشوري آه زير سلطه ترسوها باشد ثروتمند نمي شود و آشوري ثروتمند مي شود آه راه را بر شكوفايي نوانديشان خود بگشايد.

 

 

برای دریافت فایل کلیک کنید