چگونه چون مديران عالي بينديشيم

دستيابي به بالاترين مقام سازماني آه در آن مشغول به آار هستيد، به سان دسـتيابي بـه قلـة يك آوه بلند و استوار است. اگر تصميم گرفتهايـد بـه قلـه ايـن آـوه برسـيد بايـد خودتـان را بـراي يـك آوهنوردي واقعي آماده آنيد. بدين منظور گام مهمي آـه بايـد برداريـد ايـن اسـت آـه بـالاترين مقـام سازمان يعني مدير عالي را درك آنيد. درك آردن مدير عالي سازمان گام مهمي براي صـعود بـه ايـن قله بلند و دشوار اسـت. مزايـاي بسـياري نيـز دارد از جملـه اينكـه خطـر اخـراج شـدن را از شـما دور ميآند و باعث ميشود با سرعت بيشتري ترفيع بگيريد و خودتان را بـراي بـه عهـده گـرفتن رهبـري آمـاده نماييـد. افـزون بـر آن درك آـردن مـدير عـالي صـعود بـه قلـة سـازمان را برايتـان نشـاط آورتـر و لذتبخشتر ميآند. در فصول مختلف اين آتاب جنبـههـاي گونـاگون موضـوع "چگونـه چـون يـك مـدير عالي بينديشيم" تشريح ميگردد.

 

 

برای دریافت فایل کلیک کنید