بررسي ابعاد مدل مديريت دانش كويتز و ويليامز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و مقايسه تطبيقي با مدل بلوغ دانش سازماني KNM

در عصر امروز که عصر اطالعات و دانایی نامیده می شود دانش به عنوان یک منبع کلیدی برای بقای سازمانها بسیار حیاتی میباشد اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان میباشد. چون سازمانها در محیطی کامال رقابتی و بسیار پویا فعالیت می کنند،یکی از راههای تمایز خود از سازمانهای دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی خود جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح باالتری از کارایی و نوآوری دست یابند. بی تردید جهان امروز ازویژگیهای خاصی برخورداراست تغییرات پرشتاب،جابجایی شدید در قدرت، پیچیدگیهای فزاینده،رقابت روزافزون و پیشرفتهای سریع علمی و تکنولوژیکی از ویژگیهای بارز جهان امروز است.اما آنچه بیش از همه در موج چهارم زندگی بشر یعنی عصر دانایی نمود پیدا کرده اهمیت دانش می باشد که به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت در سطوح تعیین کننده قدرت و ثروت جوامع است

 

برای دریافت فایل کلیک کنید