گفتگو دکتر عیسی کشاورز درمورد آموزش های غیر رسمی

 گفتگو لایو اینستاگرامی دکتر عیسی کشاورز در مورد چگونگی آموزش های غیر رسمی

 

متاسفانه این گفتگو به دلیل شرایط بد تصویری به صورت صوت در اختیار شما قرار میگیرد