گفتگو دکتر عیسی کشاورز در مورد پدیدار شناختی تتلو

گفتگو دکتر عیسی کشاورز در لایو اینستاگرامی در مورد پدیدار شناختی تتلو 

متاسفانه به دلیل مشکلات تصویر این گفتگو به صورت صوت در اختیار شما قرار میگیرد