سخنرانی دکتر عیسی کشاورز درباره ی صنایع فرهنگی و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی